Plastik sanayi tesisi için verilen ÇED raporuna itiraz edildi

Plastik sanayi tesisi için verilen ÇED raporuna itiraz edildi

82
0
PAYLAŞ

Tekirdağ İli, Ergene Mahallesi “SS. Tekirdağlılar, PAKOP Plastik Sanayii Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin planlanan “PAKOP Plastik İhtisas OSB Yatırım Projesi”ne ilişkin sunulan ÇED raporunun olumlu kararına itiraz etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe veren Tekirdağlılar daha sonra basın açıklaması yaptı.

Plastik sektörünün kurulması için ÇED raporuna itiraz edildi.

Plastik sektörünün kurulması için ÇED raporuna itiraz edildi.

Tekirdağ Ergene’de “PAKOP Plastik İhtisas OSB Yatırım Projesi” için çevreciler “ÇED olumlu” raporunu protesto etti. Bölgeyi tarım arazisi olarak savunan çevreciler, “Söz konusu rapor özel olarak hazırlanmış ve yetkili kuruluşlar tarafından talep edilmediği için yasal bir etkisi yoktur” diyerek ÇED raporunun iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Tekirdağ İli, Ergene Mahallesi “SS. Tekirdağlılar, PAKOP Plastik Sanayii Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin planladığı “PAKOP Plastik İhtisas OSB Yatırım Projesi”ne ilişkin sunulan ÇED raporunun olumlu kararına itiraz etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne dilekçe veren Tekirdağlılar daha sonra bir basın açıklaması yaptı.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın talebi üzerine söz konusu arazi üzerinde ihtisas organize sanayi bölgesi yapılması için tarım dışı kullanım izni çıkarıldığını, valiliğin bölgeyi tarım alanı olarak gördüğünü belirtti. ancak Toprak ve Orman Bakanlığı mevzuat değişikliği yaparak tarım arazileri üzerinde OSB’lerin kurulmasının önünü açmıştır. Tekirdağ Şube Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Polat, şikayet gerekçesine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

* Öncelikle verimli tarım alanlarının tarım dışı kullanımına yönelik ÇED prosedürü ile 2021 yılında yeniden gündeme gelen konunun tarihçesi incelenmelidir. Kamu tarafından arazi toplulaştırma projesi yürütülen ve daha önce onay girişimlerine karşı mahkeme kararları ile koruma altına alınan Büyük Ova Koruma Alanında yer alan verimli tarım alanları konusunda, “Plastikçiler OSB Yatırım Projesi”, Tarım dışı kullanım kararıyla birlikte yeni bir kararla çelişiyoruz.

“VERİMLİ TARIM ARSA”

* Planlanan alan “Plastikçiler OSB Yatırım Projesi”, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından, daha az zaman yatırımı ile arazi parçalanmasını / bölünmesini önleyerek tarımsal üretimi artırarak kırsal nüfusun yaşam standardını ve çiftliklerin verimliliğini artırmak için geliştirildi, emek ve sermaye de Üretim faktörlerinin optimum kullanımı Kamu yatırım bütçesi ile arazi toplulaştırması yapılmış verimli bir tarım alanıdır. Tarımsal amaçlı arazi toplulaştırma yatırımı yapılan bir alanın kapsam dışı bırakılması kararı başlı başına çelişkili ve kabul edilemez bir karar olup, hukuka ve hukuka aykırıdır.

* Planlanan “Plastikçiler OSB Yatırım Projesi” alanı, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu uyarınca kesinlikle korunması gereken I. sınıf tarım arazisidir. Kanuna göre “Büyük Ova Koruma Alanı” ilan edilerek “Tarımsal Sit Alanı” ilan edilen bu alanlarda yapılacak veya yapılması planlanan göletlerde sulu tarım yapmak mümkündür. Her ne kadar kamu idaresi tarafından korunması gerekli olsa da bu alanın tarımdan çıkarılması kararı, yasama ve kanuna karşı kabul edilemez bir idari tedbirdir.

* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü’nün “Kamu Yararı” planlanan alanla ilgili kararı hukuka aykırıdır. Toprağın korunmasından ve tarımsal üretimden birinci derecede sorumlu olan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da bu gerekçeye başvurması hukuka aykırıdır. Anayasa’nın 44, 45 ve 166. maddeleri uyarınca yargı tarafından verilen “kamu yararının üstün olduğu” kararlar dikkate alındığında, gündeme gelen bu kamu yararı kararının hükümsüz sayılması gerekmektedir.

* Ergene çevre planının planlama kararlarında; “Madde 2.10.29. Sanayi geliştirme, üst ölçekli planlama kararlarına tekabül eden mevcut planlı sanayi alanları ile sınırlandırılacak, yeni sanayi yatırım ihtiyaçları ile planlanan serbest sanayi alanlarında yer seçimi teşvik edilecektir. Dağıtım dahildir. Yeni sanayi alanlarının yönetmeliğe göre ancak planlanan sanayi için yapılabileceği açıktır. Plan hiyerarşisindeki üst ölçekli planlara uygun olarak alt ölçekli planların oluşturulması zorunludur, aksi halde yapılması yasa dışıdır.

“EYLEM PLANI MADDELERİ ÜZERİNE ANLAŞMA”

* Söz konusu OSB girişimi, Ergene Havzası’nda kontrolsüz ve düzensiz, planlı olanlar dışında yeni bir sanayileşme duyarlılığına odaklanmaktadır. 13 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan 28676 sayılı “Ergene Havzasını Koruma Eylem Planı”nın 5, 7, 8, 9 ve 10. maddelerine de aykırıdır.

* Tekirdağ ilinin 22 Ağustos 2011 tarihinde onaylanan 1/25.000 ölçekli çevre planının 2.46. maddesinde “çevre kirliliği ve/veya çevre tahribatı yüksek olan sanayi türleri ve kullanımları kapsam dışı tutulabilir. planlama alanı sınırı”. Dağıtım dahildir. OSB testi de bu hükmü ihlal eder.

* Yukarıdaki plandaki yanlış kararlara karşı TMMOB Ziraat Mühendisleri ve Mimarlar Odası’nın Danıştay 6. Dairesi’nde ayrı ayrı açtığı davalarda; Bilirkişi raporlarına göre TOB ve TAD alanlarının uygulanmasının “tarım alanlarını etkileyeceği gerekçesiyle” askıya alınmasına karar verildi. Danıştay 6. Dairesi’nin 2010/3829 sayılı Kararında belirtildiği üzere, OSB girişimine konu olan arazinin arazi üzerinde olması nedeniyle yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın ihlali şeklinde idari tedbir, gündem “Tam tarım arazileri” içinde yer almak ve “yeraltı suyunun aşırı çekim alanı” içinde kalması hukuka aykırıdır, hukuka aykırıdır ve mahkeme kararı bu konudaki haksızlığı açıkça yansıtmaktadır. Mevcut yargı kararlarına uyulması anayasal olarak zorunludur.

* Sistemin işletme aşamasında kullanacağı su miktarının ÇED dosyasında belirtilmediği OSB girişimi, “yeraltı suyu besleme alanını” tanımlayan 3.2.1 planı hükümlerini de ihlal etmektedir. Tekirdağ’ın çevre planını 1/25.000 ölçeğinde düzenlemektedir.

“RAPOR ÖZEL OLARAK OLUŞTURULACAK”

Söz konusu projede belirtilen alan için TC Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nden alınan tarım uzmanı görüşü için Cemal Polat, “Bu rapor ilgili kurum tarafından onaylanmadı ve toprak örneklerinin bilimsel kurallara uygun olarak alınmadığı ve analiz sonuçlarının raporda yer almadığı ve raporda belirtilen alanların “tarımsal özelliğini kaybettiği” görüşü doğru değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Kısacası söz konusu rapor özel olarak hazırlanmış olup, yetkili kuruluşlar tarafından talep edilmediğinden hukuki bir hükmü yoktur.

“ÇED RAPORU İPTAL EDİLİYOR”

TMMOB Ziraat Odası Başkanı Tekirdağ Cemal Polat, itirazlarınız doğrultusunda yargıya başvurma hakkınız saklı kalmak kaydıyla, yukarıdaki ÇED raporunun yürürlükteki mevzuata, mahkeme kararlarına ve mevcut planlara aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedi. ve hiçbir şekilde kamu yararına uygun değildir.

Başbakanın Çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Danıştay Eylem Kurulu Mimarlar Odası Namık Kemal Üniversitesi Sanayi Tekirdağ
PAYLAŞ

BİR CEVAP BIRAK